Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Download miễn phí Folderscope

Download miễn phí Folderscope - Phân tích và Tổ chức lại thư mục (Folder)

Hầu hết người dùng Windows sử dụng Windows Explorer để xem thông tin chi tiết của các tập tin được trong ổ cứng trên máy tính của mình. Some users who require additional information which Windows Explorer does not provide can try out Folderscope as an alternative. Một số người dùng cần thêm thông tin mà Windows Explorer không cung cấp, khi đó có thể thử ra Folderscope là một thay thế tốt. Folderscope is a free software utility for analyzing and reorganizing folders of any size. Folderscope là một phần mềm tiện ích miễn phí để phân tích và sắp xếp các thư mục có kích thước bất kỳ. The program has been designed to work efficiently even with large folders and has been tested on a folder that containing 800 thousands files with 400 GB of data. Chương trình được thiết kế để làm việc hiệu quả ngay cả với các thư mục lớn và đã được thử nghiệm trên một thư mục có chứa tới 800 ngàn tập tin với 400 GB dữ liệu.

folderscope

One of the notable features of the program is it presents a flat sortable list of all files contained within a folder as well as the files in any of its subfolders for users to browse and mark in a variety ways. Một trong những tính năng nổi bật của chương trình là nó trình bày một danh sách sắp xếp vị trí của tất cả các tập tin chứa trong một thư mục cũng như các tập tin trong bất kỳ thư mục con của nó để người dùng duyệt và đánh dấu theo nhiều cách. The marked files can be copied, moved or deleted. Các tập tin được đánh dấu có thể được sao chép, di chuyển hoặc xóa. Besides, it presents all the changes in the Pending Changes list for inspection before being committed. Bên cạnh đó, nó trình bày tất cả những thay đổi trong danh sách chờ thay đổi để kiểm tra trước khi thực hiện.

Folderscope includes the following features: Folderscope bao gồm các tính năng sau đây:

  • Get a quick and complete overview of the hierachical structure and content of a new folder you have received. Có được một tổng quan nhanh chóng và đầy đủ của cấu trúc thứ bậc và nội dung của một thư mục mới mà bạn vừa nhận được.
  • Find the files and folders taking up the most space on your hard drive, and move them to a different drive. Tìm các tập tin và thư mục chiếm không gian nhất trên ổ cứng của bạn, và di chuyển chúng đến một ổ đĩa khác nhau.
  • Find the most recently modified files anywhere in a folder hierarchy of documents. Tìm các tập tin gần đây nhất, sửa đổi bất kỳ nơi nào trong một cấu trúc thư.
  • Find duplicate files (files with identical content) in your documents folder and delete them. Tìm đến tập tin (file có nội dung giống hệt nhau) trong thư mục tài liệu của bạn và xóa chúng.
  • Extract files of a particular type (for example image files) out of a hierarchy and move them to a different root folder. Giải nén tập tin của một loại đặc biệt (cho các tập tin hình ảnh chẳng hạn) ra khỏi một hệ thống phân cấp và chuyển chúng vào một thư mục gốc khác.
  • Reliably copy the entire content of one external hard drive to another. Đáng tin cậy để sao chép toàn bộ nội dung của một ổ cứng bên ngoài khác.
  • Backup the files from your main hard drive to an external drive. Sao lưu các tập tin từ ổ cứng của bạn chính ra một ổ đĩa ngoài.
  • Search for files of a paticular name (or partial path) quickly in a big hierarchy of files. Tìm kiếm các tập tin theo một phần tên (hoặc một phần đường dẫn) nhanh chóng trong một hệ thống phân cấp lớn của các tập tin.

It is available for free download and supports most of the Windows versions including Windows 7, Vista, XP or 2000. Nó có thể download miễn phí và hỗ trợ hầu hết các phiên bản Windows bao gồm Windows 7, Vista, XP hoặc 2000.

Download Free Folderscope

Không có nhận xét nào:

Đồng hành cùng Vinaphone